Αναρτημένο αρχείο: Screen-shot-2011-08-14-at-12.35.05-AM

Αναρτημένο σε: Αραβικός κόσμος: Το debate Twitter Vs FB συνεχίζεται