Νότιο Σουδάν: Ανθρωπιστική κρίση στη νεότερη χώρα του κόσμου

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα των ειδικών μας αφιερωμάτων Δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν 2011 και Πρόσφυγες.

Λιγότερο από ένα χρόνο, από τότε που ανακήρυξε την ανεξαρτησία του τον Ιούλιο του 2011 και έγινε η νεότερη χώρα στον κόσμο, το Νότιο Σουδάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του αφρικανικού Νοτίου Σουδάν και του αραβικού Βορρά είχε ήδη σκοτώσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ζωές μέχρι εκείνη τη στιγμή και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, για παράδειγμα, το Νότιο Σουδάν κήρυξε την πολιτεία Τζονγκλέι ως ζώνη καταστροφής, αφού 100.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις μάχες μεταξύ των αντίπαλων φυλών Λου Νουέρ και Μούρλε. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπου 60.000 άτομα.

Το ιστολόγιο Borgen Project παρέχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο για το τελευταίο φυλετικό πρόβλημα:

It is reported that these clashes began as cattle raids, but have spiraled out of control. Conflicts such as these “cattle vendettas,” as well as other clashes between rival groups, are common in South Sudan. The United Nations says that about 350,000 people were displaced as a result of this kind of violence last year.

Intercommunal violence like this poses a major challenge for the fledgling government in South Sudan. Being a newly independent state, the country is faced with the task of establishing an effective system of governance. Furthermore, South Sudan is one of the world's poorest regions. It has hardly any roads, schools, medical clinics, or other vital infrastructure. The lack of economic development within the country only fuels instability and leads to a higher rate of clashes like these recent ones in Jonglei.

Αναφέρεται ότι αυτές οι συγκρούσεις ξεκίνησαν ως επιδρομές για βοοειδή, αλλά έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Συγκρούσεις όπως αυτές οι “βεντέτες βοοειδών”, καθώς και άλλες συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων, είναι συχνές στο Νότιο Σουδάν. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι περίπου 350.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν ως αποτέλεσμα αυτού του είδους βίας πέρυσι.

Η ενδοκοινοτική βία όπως αυτή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την νεοσύστατη κυβέρνηση στο Νότιο Σουδάν. Όντας ένα νέο ανεξάρτητο κράτος, η χώρα αντιμετωπίζει το καθήκον να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης. Επιπλέον, το Νότιο Σουδάν είναι μια από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Δεν έχει καθόλου δρόμους, σχολεία, ιατρικές κλινικές ή άλλες ζωτικές υποδομές. Η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα τροφοδοτεί μόνο την αστάθεια και οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό συγκρούσεων όπως αυτές των πρόσφατων στο Τζονγκλέι.

Displaced population caused by cattle raiding in Pibor county, Jonglei State © Liang Zi/Médecins Sans Frontières (MSF)

Εκτοπισμένος πληθυσμός από επιδρομές για βοοειδή στην κομητεία Πιμπόρ στην πολιτεία Τζονγκλέι © Liang Zi / Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF)

Ο Catholic Relief Services, ένας διεθνής οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας, που λειτουργεί στο Νότιο Σουδάν, συμφωνεί:

The troubled state of Jonglei has a long history of ethnic tensions, cattle raiding, kidnappings and sometimes violent competition for scarce resources.The most recent attacks were led by the self-proclaimed Nuer White Army, a group of as many as 6,000 armed youth from the Lou Nuer ethnic group. Spokespersons of the armed group stated that their intention was to reclaim stolen cattle and 180 kidnapped children that they say raiders from a neighboring ethnic group, the Murle, had taken from their communities.

[…]

“After nearly four decades of working in Sudan and South Sudan, CRS recognises that sustainable development and peace are tightly interwoven,” Boyd says. “To contribute to a lasting improvement in the level of basic services and economic opportunities available to people throughout South Sudan, it is imperative to support communities to find meaningful, concrete ways to resolve their differences and put an end to destructive conflict. Simultaneously, tensions between groups are often exacerbated by the scarcity of basic services like access to water, schools, or health clinics. Development and peace have to happen at the same time.”

Η ταραγμένη πολιτεία Τζονγκλέι έχει μακρά ιστορία εθνοτικών εντάσεων, επιδρομών βοοειδών, απαγωγών και μερικές φορές βίαιου ανταγωνισμού για λιγοστούς πόρους. Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις ειχαν ηγέτη τον Λευκό Στρατό Νουέρ, μια ομάδα από 6.000 ένοπλους νέους από την εθνοτική ομάδα Λου Νουέρ. Εκπρόσωποι της ένοπλης ομάδας δήλωσαν ότι η πρόθεσή τους ήταν να ανακτήσουν κλεμμένα βοοειδή και 180 απαχθέντα παιδιά, που λένε ότι οι επιδρομείς από μια γειτονική εθνοτική ομάδα, τους Μούρλε, είχαν πάρει από τις κοινότητές τους.

[…]

“Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εργασίας στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, η CRS αναγνωρίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη και η ειρήνη είναι στενά συνυφασμένες”, λέει ο Boyd. “Για να συμβάλουμε στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των βασικών υπηρεσιών και των οικονομικών ευκαιριών, που διατίθενται στους ανθρώπους σε όλο το Νότιο Σουδάν, είναι επιτακτική ανάγκη να υποστηρίξουμε τις κοινότητες να βρουν ουσιαστικούς, συγκεκριμένους τρόπους για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να θέσουν τέρμα σε καταστροφικές συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, οι εντάσεις μεταξύ ομάδων επιδεινώνονται συχνά από την έλλειψη βασικών υπηρεσιών όπως η πρόσβαση σε νερό, σχολεία ή κλινικές υγείας. Η ανάπτυξη και η ειρήνη πρέπει να συμβούν ταυτόχρονα.”

Ένας άλλος διεθνής οργανισμός, η Oxfam, συνδέει επίσης την αποτροπή της σύγκρουσης με την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών:

As South Sudan emerges as a new nation, there may be no more pressing issue for its people, and perhaps for the stability of the nation as a whole, than the investments it makes in its agricultural sector and long term food security.

[…]

The international community has invested a tremendous amount in shepherding Sudan and South Sudan through the Comprehensive Peace Agreement and independence. Now, however, the work just begins and donors must double down on their commitments to help South Sudan overcome the challenges of insecurity, displacement, and cyclical droughts and floods.

As it makes this transition to a nation at peace with itself and with its neighbor, South Sudan will require a comprehensive balance of predictable, multi-year development assistance alongside continued support for humanitarian needs focused on strengthening the GoSS emergency preparedness and disaster management capacity

It will also be important to invest in programs of Disaster Risk Reduction and resilience that enable communities to prevent, mitigate and recover quickly from humanitarian crises. Donors should also look to emergent South Sudanese civil society as an important actor in providing humanitarian and development assistance that complements the programs of the state and private sector.

Καθώς το Νότιο Σουδάν αναδύεται ως ένα νέο έθνος, μπορεί να μην υπάρχει πλέον πιεστικό ζήτημα για τον λαό του και ίσως για τη σταθερότητα του έθνους στο σύνολό του, από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί στον γεωργικό του τομέα και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια.

[…]

Η διεθνής κοινότητα έχει επενδύσει τεράστιο ποσό στη βοσκή του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν μέσω της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας και της ανεξαρτησίας. Τώρα, ωστόσο, το έργο μόλις ξεκινά και οι δωρητές πρέπει να διπλασιάσουν τις δεσμεύσεις τους για να βοηθήσουν το Νότιο Σουδάν να ξεπεράσει τις προκλήσεις της ανασφάλειας, του εκτοπισμού και των κυκλικών ξηρασιών και πλημμυρών.

Καθώς κάνει αυτή τη μετάβαση σε ένα έθνος σε ειρήνη με τον εαυτό του και με τον γείτονά του, το Νότιο Σουδάν θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη ισορροπία προβλέψιμης, πολυετούς αναπτυξιακής βοήθειας παράλληλα με τη συνεχή υποστήριξη για ανθρωπιστικές ανάγκες, που θα επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και διαχείρισης καταστροφών της GSS.

Θα είναι επίσης σημαντικό να επενδύσουμε σε προγράμματα μείωσης Φυσικών Κινδύνων και ανθεκτικότητας σε καταστροφές, που επιτρέπουν στις κοινότητες να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να ανακάμπτουν γρήγορα από ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι δωρητές θα πρέπει επίσης να κοιτάξουν την αναδυόμενη κοινωνία των πολιτών του Νοτίου Σουδάν ως σημαντικό παράγοντα στην παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, που συμπληρώνει τα προγράμματα του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν επίσης μια αφήγηση επί τόπου:

“Thousands of people have fled for their lives in Lekongole and Pibor in the last week and are now hiding in the bush, frightened for their lives,” said Parthesarathy Rajendran, MSF head of mission in South Sudan. “They fled in haste and have no food or water, some of them doubtless carrying wounds or injuries, and now they are on their own, hiding, beyond the reach of humanitarian assistance.”

The village of Lekongole has been raised to the ground and an MSF team that assessed the situation in Pibor on 28th December described it as a ghost town, virtually everyone having fled into the surrounding country. While the people are hidden in the bush, we cannot reach them to clean and dress wounds, treat diseases and provide general primary healthcare. The longer they are in the bush, the more serious it will become for people who are injured or sick.

[…]

“There are several crisis situations evolving in different parts of South Sudan right now,” adds Rajendran. “Our medical teams are also currently responding to the crisis of refugees fleeing conflict in neighbouring Sudan. These are staunch reminders that despite independence, acute emergencies are still all too present in South Sudan and the capacity for emergency humanitarian response remains an absolute priority.”

“Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει για να σωθούν στο Λεκονγκόλε και στο Πίμπορ την τελευταία εβδομάδα και τώρα κρύβονται σε θάμνους, φοβισμένοι για τη ζωή τους”, δήλωσε ο Parthesarathy Rajendran, επικεφαλής αποστολής των ΓΧΣ στο Νότιο Σουδάν. “Έφυγαν βιαστικά και δεν έχουν τροφή ή νερό, μερικοί από αυτούς αναμφίβολα έχουν πληγές ή τραύματα και τώρα είναι μόνοι τους, κρυμμένοι, πέρα ​​από ανθρωπιστική βοήθεια”.

Το χωριό Λεκονγκόλε ισοπεδώθηκε και μια ομάδα ΓΧΣ, που αξιολόγησε την κατάσταση στο Πίμπορ στις 28 Δεκεμβρίου, το περιέγραψε ως πόλη-φάντασμα, σχεδόν όλοι είχαν φύγει στη γύρω ύπαιθρο. Ενώ οι άνθρωποι κρύβονται σε θάμνους, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε για να καθαρίσουμε και να περιποιηθούμε τις πληγές τους, να θεραπεύσουμε ασθένειες και να παρέχουμε γενική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Όσο περισσότερο βρίσκονται στους θάμνους, τόσο πιο σοβαρή θα είναι η κατάσταση για άτομα τραυματισμένα ή άρρωστα.

[…]

“Υπάρχουν πολλές κρίσεις, που εξελίσσονται σε διάφορα μέρη του Νότιου Σουδάν τώρα”, προσθέτει ο Rajendran. “Οι ιατρικές μας ομάδες ανταποκρίνονται επίσης επί του παρόντος στην κρίση των προσφύγων, που διαφεύγουν από συγκρούσεις στο γειτονικό Σουδάν. Αυτές είναι αυστηρές υπενθυμίσεις ότι παρά την ανεξαρτησία, εξακολουθούν να υπάρχουν οξείες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Νότιο Σουδάν και η ικανότητα ανθρωπιστικής αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης παραμένει απόλυτη προτεραιότητα”.

Το Bill's Space σχολιάζει:

It only seems a few months ago that we saw the creation of a new nation in Africa, with the arrival of Southern Sudan out of Sudan. But it seems that a new name and new existence does little to change the way things are in that part of the world. I’m seeing reports of more than 3000 people killed in South Sudan last week in ethnic violence, that forced thousands of others to flee – although ‘fleeing’ seems to what the people in part of the original Sudan have been doing for decades – these kind of mass killings or massacres seem able to be perpetuated despite the presence of United Nations personnel, South Sudanese army,. etc With the report that this is the worst outbreak of ethnic violence in the new nation since it split from Sudan in July, seems to be the indication that such violence is an ongoing activity […].

Φαίνεται μόλις πριν από λίγους μήνες ότι είδαμε τη δημιουργία ενός νέου έθνους στην Αφρική, με την άφιξη του Νότιου Σουδάν από το Σουδάν. Αλλά φαίνεται ότι ένα νέο όνομα και μια νέα ύπαρξη δεν αλλάζουν πολύ τον τρόπο, με τον οποίο τα πράγματα υφίστανται σε αυτό το μέρος του κόσμου. Βλέπω ρεπορτάζ για περισσότερους από 3.000 νεκρούς στο Νότιο Σουδάν την περασμένη εβδομάδα λόγω εθνοτικής βίας, που ανάγκασαν χιλιάδες άλλους να φύγουν να σωθούν. Αν και το “φεύγουν να σωθούν” μάλλον το κάνουν οι άνθρωποι σε μέρη του αρχικού Σουδάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι μαζικές δολοφονίες και σφαγές φαίνεται ότι μπορούν και διαιωνίζονται παρά την παρουσία προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, του στρατού του Νότιου Σουδάν. κ.λπ. Με την αναφορά ότι αυτό είναι το χειρότερο ξέσπασμα εθνικής βίας στο νέο έθνος, από τότε που χωρίστηκε από το Σουδάν τον Ιούλιο, φαίνεται να αποτελεί ένδειξη ότι μια τέτοια βία είναι μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα […].

Άλλοι είναι επίσης κυνικοί απέναντι στον δηλωμένο στόχο της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει το Νότιο Σουδάν, με τον Impudent Observer να κάνει μια σατιρική ανάρτηση στο Death in Sudan, Who Cares? [Θάνατος στο Σουδάν, ποιος νοιάζεται;] γελοιοποιώντας τις ΗΠΑ ειδικότερα:

This intrepid reporter asked prominent American political leaders for a reaction to this massacre of the innocent.

George Bush: ”The key thing is whether there are WMD in South Sudan that pose a threat to the security of America.”

Michele Bachmann: ”South Sudan? Is that near New Orleans?”

Herman Cain: ”I wonder if anyone there would be interested in a fabulous pizza deal.”

Ron Santorum: ”I urge those unfortunate people to pray to God”

Mitt Romney: ”America sends its condolences to all who are persecuted. I will inform Mormon headquarters so they can send some missionaries.”

Newt Gingrich: ”If South Sudan leaders would contact me, I have some interesting ideas that might help them and my organization offers a beginning of year discount.”

Barack Obama: ”We are leaving troubled areas, not going in.”

Αυτός ο ατρόμητος δημοσιογράφος ζήτησε από εξέχοντες Αμερικανούς πολιτικούς ηγέτες μια αντίδραση σε αυτήν τη σφαγή αθώων.

Τζορτζ Μπους: “Το βασικό είναι αν υπάρχουν όπλα μαζικής καταστροφής στο Νότιο Σουδάν, που να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Αμερικής.”

Michele Bachmann: «Νότιο Σουδάν; Είναι κοντά στη Νέα Ορλεάνη; “

Herman Cain: “Αναρωτιέμαι αν κάποιος εκεί θα ενδιαφερόταν για μια υπέροχη προσφορά για πίτσες”.

Ron Santorum: “Προτρέπω αυτούς τους ατυχείς ανθρώπους να προσευχηθούν στον Θεό”

Μιτ Ρόμνεϊ: “Η Αμερική στέλνει τα συλλυπητήριά της σε όλους όσοι διώκονται. Θα ενημερώσω την έδρα των Μορμόνων, ώστε να μπορούν να στείλουν μερικούς ιεραπόστολους”.

Newt Gingrich: “Εάν οι ηγέτες του Νότιου Σουδάν έρθουν σε επαφή μαζί μου, έχω κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες, που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, και ο οργανισμός μου προσφέρει πρωτοχρονιάτικη έκπτωση”.

Μπαράκ Ομπάμα: “Από προβληματικές περιοχές φεύγουμε, δεν μπαίνουμε».

Για περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με το Νότιο Σουδάν, η PannLuel Wël με έδρα την Ουάσινγκτον παρέχει ενημερώσεις σε ένα ιστολόγιο, το PannLuel Wël: South Sudanese Blogger, καθώς και στο Twitter στο @PaanLuelWel2011.

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα των ειδικών μας αφιερωμάτων Δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν 2011 και Πρόσφυγες.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.