Σύγχυση περί συμφωνίας με τον ΟΙΔ για την εγκαθίδρυση γραφείων στη Μιανμάρ

Το άρθρο αυτό αποτελεί κομμάτι του ειδικού μας αφιερώματος Οι Ροχίνγκια της Μιανμάρ.

Οι ταραχές του Ιουνίου του 2012 στη Δυτική Μιανμάρ, στις οποίες συμμετείχαν Ροχίνγκια και Αρακανέζοι, ώθησαν αρκετούς διεθνείς ισλαμικούς οργανισμούς και χώρες να επεκτείνουν την προσφορά βοήθειας για την επίλυση της σύγκρουσης και να παραδώσουν βοήθεια στα θύματα.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC), για παράδειγμα, πρότεινε τη δημιουργία μόνιμου γραφείου στη Μιανμάρ. Αυτή η πρωτοβουλία προκάλεσε εντυπωσιακή αντιπολίτευση σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά στις πόλεις Γιανγκόν, Μανταλέι, Πακόκου, Σίτβε και Πιάρ Πον. Τα διαδικτυακά σχόλια είναι επίσης σχεδόν ομόφωνα αντίθετα στην παρουσία του OIC στη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι στη Μιανμάρ πιστεύουν ότι ένα γραφείο OIC δεν είναι απαραίτητο για να βοηθήσει τη μουσουλμανική μειονότητα στη Μιανμάρ. Ο Δρ Aye Maung, μέλος του κοινοβουλίου και πρόεδρος του Κόμματος Ανάπτυξης Εθνικοτήτων του Ρακάιν υποστηρίζει [my] ότι βοήθεια και δωρεές μπορούν να παραδοθούν χωρίς τη δημιουργία γραφείου OIC στη χώρα:

OIC is mainly for religion purposes, an organisation with 57 countries which are cooperating with Islamic countries. It's unlike ASEAN which is a regional and multi-religious association nor European Union.[…] And therefore we can and should receive the donations through the government without opening an OIC office.

O OIC προορίζεται κυρίως για θρησκευτικούς σκοπούς, ένας οργανισμός με 57 χώρες, που συνεργάζονται με ισλαμικές χώρες. Δεν μοιάζει με την ASEAN [Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας], που είναι περιφερειακός και πολυθρησκευτικός σύλλογος, ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεπώς μπορούμε και θα έπρεπε να λάβουμε τις δωρεές μέσω της κυβέρνησης χωρίς τα εγκαίνια ενός γραφείου του OIC.

Ο Myo Set συμβούλεψε τον OIC να επικοινωνήσει κατευθείαν με άλλα σώματα του ΟΗΕ και ΜΚΟ, αν θεωρούν αναξιόπιστο τον κυβερνητικό μηχανισμό:

Burma has full cooperation with NGOs and UN which is why no more political coalition is needed if OIC's pure intention is to provide only food, shelter, health care service and security for Muslims. Whatever they wish to supply can go through the UN if Burmese authorities are not reliable.

Η Βιρμανία έχει πλήρη συνεργασία με ΜΚΟ και ΟΗΕ, γι’ αυτό δεν απαιτείται πλέον πολιτικός συνασπισμός, εάν η καθαρή πρόθεση του OIC είναι να παρέχει στους Μουσουλμάνους μόνο τρόφιμα, στέγη, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια. Ό,τι θέλουν να προμηθεύσουν μπορεί να περάσει μέσω ΟΗΕ, εάν οι Αρχές της Βιρμανίας δεν είναι αξιόπιστες.

Ο Ko Htike έγραψε την άποψη ότι η ταραχή δεν ήταν θρησκευτική σύγκρουση, ισχυριζόμενος έτσι ότι ο OIC δεν πρέπει να διαμορφώσει την κατάσταση για να γίνει θρησκευτική σύγκρουση.

The Rohingya issue is neither a religious clash nor ethnic clash. It's just a problem between illegal immigrants and locals. It is such an ordinary problem which usually occur in many countries across the world. Nothing more.

I think OIC should not shape the situation to be a religious issue. I respect the kindness to provide humanitarian aid. If the intent is for humanitarian reason, other states and regions in Myanmar should be given assistance as well just like what other countries (e.g. Japan, US) are doing.

Το ζήτημα των Ροχίνγκια δεν είναι ούτε θρησκευτική σύγκρουση ούτε εθνοτική σύγκρουση. Είναι απλώς ένα πρόβλημα μεταξύ παράνομων μεταναστών και ντόπιων. Είναι ένα τόσο συνηθισμένο πρόβλημα, που εμφανίζεται συνήθως σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Τίποτα περισσότερο.

Πιστεύω ότι ο OIC δεν πρέπει να διαμορφώσει την κατάσταση ως θρησκευτικό ζήτημα. Σέβομαι την καλοσύνη να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν η πρόθεση είναι για ανθρωπιστικό λόγο, πρέπει να δοθεί βοήθεια σε άλλα κράτη και περιοχές στη Μιανμάρ, όπως ακριβώς κάνουν και άλλες χώρες (π.χ. Ιαπωνία, ΗΠΑ).

Ο Ko Htike επαναλάμβανε την εγχώρια κοινή γνώμη στη Μιανμάρ, αντιτασσόμενη στον αγώνα των Ροχίνγκια για αναγνώριση ως εθνοτική μειονότητα στη χώρα. Οι γνώμες για τους Ροχίνγκια διίστανται. Η παγκόσμια κοινότητα τους θεωρεί από τις πιο διωγμένες μειονότητες στην Ασία.

Για αρκετές εβδομάδες, υπήρξε συζήτηση για ένα μνημόνιο συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ του OIC και του Υπουργείου Συνοριακών Υποθέσεων της Μιανμάρ, αν και υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με το αν η συμφωνία υπάρχει πράγματι και αν ναι, τι περιλαμβάνει. Όταν ο κόσμος άρχισε να δημοσιεύει σχόλια, που αντιτίθενται στη συμφωνία, ο Hmuu Zaw από το Προεδρικό Γραφείο διευκρίνισε [my] ότι το γραφείο του OIC θα ήταν μόνο προσωρινό γραφείο συνδέσμου και όχι επίσημο γραφείο εκπροσώπησης.

Αυτή η εξήγηση δεν έπεισε πολλούς. Η Tyfone Athene αμφισβήτησε την πιθανή διάρκεια του προσωρινού γραφείου:

Temporary liaison office? how long will it take? 60 or unlimited years?

Προσωρινό γραφείο συνδέσμου; Για πόσο διάστημα; 60 χρόνια ή επ’ αόριστον;

Ο Poe Pwint Phyu πιστεύει ότι εάν η κυβέρνηση θεωρούσε το αρχικό περιστατικό μη σεχταριστική σύγκρουση, τότε η συμφωνία με τον OIC δεν έπρεπε να έχει υπογραφεί:

Protest against OIC

Φωτογραφία – CJ Myanmar, σελίδα στο Facebook

My last question to Mr. President's advisers: Do you see this recent conflict as merely a religious riot (thus you allowed a temporary office for OIC) or urgent issue of neglect and violence which victimized Rakhine natives? The answer will explain the present government's direction and its commitment to Rakhine and the survival of democratic Union—where every girl can freely get education and equal rights from the institution.

Η τελευταία ερώτησή μου προς τους συμβούλους του κ. Προέδρου: Βλέπετε αυτήν την πρόσφατη σύγκρουση ως απλώς μια θρησκευτική ταραχή (έτσι επιτρέψατε ένα προσωρινό γραφείο για τον OIC) ή επείγον ζήτημα παραμέλησης και βίας, που θυματοποίησε τους ντόπιους της Ρακάιν; Η απάντηση θα εξηγήσει την κατεύθυνση της σημερινής κυβέρνησης και τη δέσμευσή της προς τη Ρακάιν και την επιβίωση της δημοκρατικής Ένωσης, όπου κάθε κορίτσι μπορεί ελεύθερα να λάβει εκπαίδευση και ίσα δικαιώματα από το θεσμικό όργανο.

Άλλοι επέκριναν την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες των κυβερνητικών υπουργείων. Ο Ah Moe υπέβαλε αυτό το αίτημα [my]:

Be it a temporary liaison office or permanent branch office, what we are asking for now is to show a copy of that MOU to public, that's what we want mainly.

Είτε πρόκειται για προσωρινό γραφείο σύνδεσης ή μόνιμο παρακλάδι, αυτό που ζητάμε τώρα είναι να δείξουμε ένα αντίγραφο αυτού του ΜΣ στο κοινό, αυτό που θέλουμε κυρίως.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει τους πολίτες να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες ενάντια στη δημιουργία γραφείου OIC. Παρ’ όλα αυτά, πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου σε διάφορες πόλεις της χώρας. Υποχωρώντας στις πιέσεις του κοινού, το Προεδρικό Γραφείο ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα επέτρεπε τη δημιουργία γραφείου σύνδεσης OIC στη Μιανμάρ. Ωστόσο, δεν ανέφερε το περιεχόμενο του αμφιλεγόμενου ΜΣ. Δεν ήταν σαφές εάν η κυβέρνηση είχε ενημερώσει τον OIC για την απόφαση αυτή.

Η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει [my] το κοινό ότι θα συνεχίσει να δέχεται ανθρωπιστική βοήθεια συντονίζοντας στενά με τον OIC και άλλες διεθνείς ομάδες.

Εν τω μεταξύ, ο OIC δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη λάβει επίσημη ειδοποίηση από την κυβέρνηση της Μιανμάρ σχετικά με την απόφαση να απαγορευθεί γραφείο συνδέσμου.

Σε σχετικές ειδήσεις, η Κοινωνία του Ερυθρού Σταυρού της Μιανμάρ εξέδωσε δελτίο Τύπου αρνούμενη τις φήμες ότι χρηματοδοτεί κρυφό γραφείο OIC μέσα στο κτίριό της.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.