Γίγαντας της λογοτεχνίας της Ερυθραίας μιλά για την προφορική τιγκρινιακή ποίηση

Ο blogger Issayas παίρνει συνέντευξη από τον Solomon Tsehaye, τον κορυφαίο ποιητή της Ερυθραίας, μετά την κυκλοφορία της τελευταίας του δουλειάς περί μασσέ και μελκές, προφορικά είδη ποίησης στην Ερυθραία. Ο Solomon Tsehaye είναι ο άνθρωπος, που έγραψε τον εθνικό ύμνο της Ερυθραίας:

Issayas: What is massé? Melqes?

Solomon: Massé (awlo) and melqes are related art forms which constitute one of the genres of Tigrinya oral poetry. Massé is performed on happy and festive occasions where, most of the time, specially prepared food and drink are served. Weddings and a number of other celebratory events are appropriate occasions for massé. On the other hand, melqes is performed during funerals and similar moments of sadness. Though different in the way they are presented, massé and melqes have the same poetic structure. They are also composed and recited by the same people. With the exception of a few who either make massé or melqes, the overwhelming majority of oral poets who perform massé also perform melqes.

Issayas: What is the significance of massé and melqes in Tigrinya society?

Solomon: As is briefly explained (in English) in my book, Massén Melqesn Qeddamot Volume I, on pages 540-541, massé and melqes are highly valued oral poetic forms in Tigrinya society. They are highly valued because the ideas and concepts they transmit have depth and relevance. Massé and melqes are source of guidance to society from which people draw all sorts of lessons. They are useful in resolving conflicts. They present social critique which helps solve social problems and correct mistakes. They enhance society’s knowledge on history, culture, language, politics, religion, etc. by discussing various aspects of life. Last but not least, massé and melqes are also very entertaining. Because of the happy occasions on which it is performed masse’ is particularly amusing with a lot of humor connected to it. The events in which massé and melqes are presented were the mass media of traditional Tigrinya society. They were platforms where the real opinions of the people were heard from the voice of its great minds – the oral poets. Whenever such events took place attending audiences were very eager to know what the oral poets had to say. There were even times when people travelled long distances merely to hear massé or melqes, particularly when it was known that renowned oral poets would be present for the occasions.

Issayas: Τι είναι μασσέ και μελκές;

Solomon: Είναι συγγενικές μορφές τέχνης, που αποτελούν ένα από τα είδη της προφορικής ποίησης στην τιγκρινιακή γλώσσας. Το massé πραγματοποιείται σε χαρούμενες και εορταστικές περιπτώσεις όπου, τις περισσότερες φορές, σερβίρονται ειδικά παρασκευασμένα φαγητά και ποτά. Οι γάμοι και μια σειρά από άλλες εορταστικές εκδηλώσεις είναι κατάλληλες περιπτώσεις για το μασσέ. Από την άλλη πλευρά, τα melqes εκτελούνται κατά τις κηδείες και παρόμοιες στιγμές θλίψης. Αν και διαφορετικά στον τρόπο παρουσίασής τους, έχουν την ίδια ποιητική δομή. Συντίθενται και απαγγέλλονται από τους ίδιους ανθρώπους. Με εξαίρεση μερικούς που είτε κάνουν το ένα ή το άλλο, η συντριπτική πλειοψηφία των προφορικών ποιητών ερμηνεύουν και τα δυο είδη.

Issayas: Ποια είναι η σημασία τους στην τιγκρινιακή κοινωνία;

Solomon: Όπως εξηγείται εν συντομία (στα αγγλικά) στο βιβλίο μου, Massén Melqesn Qeddamot Τόμος Α, στις σελίδες 540-541, το massé και το melqes είναι πολύτιμες προφορικές ποιητικές μορφές στην τιγκρινιακή κοινωνία. Είναι πολύτιμες, επειδή οι ιδέες και οι έννοιες, που μεταδίδουν, έχουν βάθος και συνάφεια. Το Massé και το melqes είναι πηγή καθοδήγησης για την κοινωνία, από την οποία οι άνθρωποι αντλούν κάθε είδους μαθήματα. Είναι χρήσιμα για την επίλυση συγκρούσεων. Παρουσιάζουν κοινωνική κριτική, που βοηθά στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και στη διόρθωση λαθών. Ενισχύουν τις γνώσεις της κοινωνίας για την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την πολιτική, τη θρησκεία κλπ. συζητώντας διάφορες πτυχές της ζωής. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το massé και το melqes είναι επίσης πολύ διασκεδαστικά. Λόγω των ευτυχισμένων περιπτώσεων στις οποίες ερμηνεύεται, το μασσέ είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό με πολύ χιούμορ. Οι εκδηλώσεις, στις οποίες παρουσιάζονται, ήταν τα ΜΜΕ της παραδοσιακής τιγκρινιακής κοινωνίας. Ήταν πλατφόρμες, όπου οι πραγματικές απόψεις των ανθρώπων ακούγονταν από τη φωνή των μεγάλων μυαλών τους: των προφορικών ποιητών. Όποτε λάμβαναν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις, το κοινό ήταν πολύ πρόθυμο να μάθει τι είχαν να πουν οι προφορικοί ποιητές. Υπήρξαν ακόμη και στιγμές, που οι άνθρωποι ταξίδευαν μεγάλες αποστάσεις, απλώς για να ακούσουν μασσέ ή μελκές, ειδικά όταν ήταν γνωστό ότι διάσημοι προφορικοί ποιητές θα ήταν παρόντες για τις περιστάσεις.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.