Πρόσφυγες Ροχίνγκια απορρίφθηκαν από τη Σιγκαπούρη

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα του ειδικού μας αφιερώματος Οι Ροχίνγκια της Μιανμάρ.

Αφού βρέθηκαν στη θάλασσα για περισσότερες από 30 ώρες, 40 πρόσφυγες Ροχίνγκια διασώθηκαν από ένα βιετναμέζικο πλοίο, το MV Nosco Victory, στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Λίγες μέρες μετά, το πλοίο έφτασε στη Σιγκαπούρη, αλλά η κυβέρνηση αρνήθηκε την είσοδο στους επιζώντες Ροχίνγκια. Οι netizens της Σιγκαπούρης και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντέδρασαν έντονα στην απόφαση των Αρχών να απομακρύνουν τους πρόσφυγες.

Η Maruah υπενθυμίζει στην κυβέρνηση να αντιμετωπίζει ανθρώπους σε ανάγκη ανθρώπινα:

Government ministers have touched on values emerging as a major strand in the Our Singapore Conversation; what then is the value being espoused by the Singapore Government, when it implicitly advocates that the Rohingya should have been left at sea? How would we want ships to treat Singaporeans stranded at sea?

Singaporeans have clearly articulated a desire for Singapore to become a more humane and compassionate society. The way that we treat distressed people fleeing genocide seems a good place to start.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης άγγιξαν τις αξίες, που αναδύονται ως σημαντικό σκέλος στη συνομιλία μας στη Σιγκαπούρη. Ποια είναι λοιπόν η αξία, που υποστηρίζει η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, όταν υποστηρίζει σιωπηρά ότι οι Ροχίνγκια έπρεπε να είχαν μείνει στη θάλασσα; Πώς θα θέλαμε τα πλοία να μεταχειρίζονται τους Σιγκαπουριανούς, που βρίσκονται στην θάλασσα;

Οι Σιγκαπουριανοί έχουν σαφώς διατυπώσει την επιθυμία για τη Σιγκαπούρη να γίνει μια πιο ανθρώπινη και συμπονετική κοινωνία. Ο τρόπος, με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα άτομα σε ανάγκη, που φεύγουν για να γλιτώσουν τη γενοκτονία, φαίνεται ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε.

Προσφυγικός καταυλισμός Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ. Φωτογραφία: auniket, © Demotix (10/15/2012)

Το Δημοκρατικό Κόμμα της Σιγκαπούρης πιστεύει ότι η σωστή απόφαση ήταν να δοθεί προσωρινό καταφύγιο στους Ροχίνγκια:

It was wrong to turn them away as they were in need of food and medical help. The right thing to do would be to afford them temporary shelter and to ensure their physical safety. The refugees can then be repatriated at a later time.

Singaporeans are a compassionate people and the Government representing us should not be cold and cruel, one that calculates everything in material terms.

Ήταν λάθος να τους απομακρύνουμε, επειδή χρειάζονταν τροφή και ιατρική βοήθεια. Το σωστό θα ήταν να τους παρέχουμε προσωρινό καταφύγιο και να διασφαλίσουμε τη φυσική τους ασφάλεια. Οι πρόσφυγες μπορούν στη συνέχεια να επαναπατριστούν αργότερα.

Οι Σιγκαπουριανοί είναι συμπονετικός λαός και η κυβέρνηση, που μας εκπροσωπεί, δεν πρέπει να είναι ψυχρή και σκληρή, να υπολογίζει τα πάντα με υλικούς όρους.

Ο Where Bears Roam Free κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι “άκαρδη“:

For all the effort S'pore has made to gain first world status, this incident shames Singapore to the core. We have a heartless govt. Just 40 people and we can't shelter them temporarily? Forget about the argument “more will come”. That argument means that you are willing to allow 40 to die because you are not confident you can take more.

Για όλη την προσπάθεια που έκανε η Σιγκαπούρη για να αποκτήσει στάτους χώρας του “ανεπτυγμένου κόσμου”, αυτό το περιστατικό ντροπιάζει τη Σιγκαπούρη βαθιά. Έχουμε μια άκαρδη κυβέρνηση. Μόνο 40 άτομα και δεν μπορούμε να τους προστατέψουμε προσωρινά; Ξεχάστε το επιχείρημα “θα έρθουν περισσότεροι”. Αυτό το επιχείρημα σημαίνει ότι είστε πρόθυμοι να αφήσετε τους 40 να πεθάνουν, επειδή δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να πάρετε περισσότερους.

Ο Limpeh καταρρίπτει τα κυβερνητικά επιχειρήματα για την απόρριψη των Ροχίνγκια:

…when you are fleeing genocide or war, you just run and go wherever you can get to, it's not the same as economic migrants shopping around for a nice place to work. Even if it means simply allowing desperate refugees temporary shelter whilst waiting for transit to a third country willing to take refugees, that means simply offering them shelter for a few weeks or months – is that too much to ask?

… όταν φεύγεις για να γλιτώσεις γενοκτονία ή πόλεμο, τρέχεις απλά και πας όπου μπορείς να φτάσεις, δεν είναι το ίδιο με τους οικονομικούς μετανάστες, που επιλέγουν ένα ωραίο μέρος για να εργαστούν. Ακόμα κι αν σημαίνει απλώς να επιτρέψουμε σε απελπισμένους πρόσφυγες προσωρινό καταφύγιο, ενώ περιμένουν διέλευση σε τρίτη χώραν που είναι πρόθυμη να λάβει πρόσφυγες, αυτό σημαίνει απλώς να τους προσφέρουμε καταφύγιο για λίγες εβδομάδες ή μήνες – είναι τόσο υπερβολικό;

Υπάρχει μια μακρά και έντονη ανταλλαγή απόψεων στο Facebook σχετικά με το ζήτημα:

Eng Patrick my heart will weep with joy seeing their happiness knowing somebody cares. i feel singapore can house them for a period of time while they seek a permanent home elsewhere. sad to see them turned away.

Η καρδιά μου θα κλαίει με χαρά βλέποντας την ευτυχία τους γνωρίζοντας ότι νοιάζεται κάποιος. Νιώθω ότι η Σιγκαπούρη μπορεί να τους στεγάσει για ένα χρονικό διάστημα, ενώ αναζητούν ένα μόνιμο σπίτι αλλού. Είμαι λυπημένος που τους είδα να διώχνονται.

Cedric Koh They are a persecuted minority in their homeland.If we don't help them, their entire race, their culture,their ways of life, will be extinct, and what we are doing equates to sending them to their own deaths.

Είναι μια διωγμένη μειονότητα στην πατρίδα τους. Εάν δεν τους βοηθήσουμε, ολόκληρη η φυλή τους, ο πολιτισμός τους, οι τρόποι ζωής τους, θα εξαφανιστούν και αυτό που κάνουμε ισοδυναμεί με το να τους καταδικάζουμε σε θάνατο.

D-jin Toh By not helping them we are not saying we are condoning anything. By not helping them, we are saying we will not help them, nothing more. There are millions of refugees worldwide, by not helping them, does that mean that for all these years we have condoned war, slavery, violence, genocide etc.?

One last thing, I am not against helping these people, but I am against letting them in. Give them some food and water, then sending them on their way to another country would be the better choice in my opinion.

Με το να μην τους βοηθάμε, δεν λέμε ότι συγχωρούμε κάτι. Με το να μη τους βοηθούμε, λέμε ότι δεν θα τους βοηθήσουμε, τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως. Με το να μη τους βοηθάμε σημαίνει ότι για όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ταχθεί υπέρ πολέμων, δουλείας, βίας, γενοκτονίας κλπ;

Ένα τελευταίο πράγμα, δεν είμαι αντίθετος να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είμαι αντίθετος να τους αφήσω να μπουν. Δώστε τους λίγο φαγητό και νερό, και στη συνέχεια ας πάνε προς μια άλλη χώρα, αυτό θα ήταν η καλύτερη επιλογή κατά τη γνώμη μου.

Frankie Png There many countries which are huge with own resources cannot even accept them. We have no resources and land, how can we open our doors. Giving them food and medicines which is already a generosity for a small island with 8 million people. This is so hard to please, humanity or sustainability?

Πολλές χώρες που είναι τεράστιες με ιδίους πόρους δεν μπορούν καν να τους αποδεχτούν. Δεν έχουμε πόρους και γη, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας. Τους δίνουμε τρόφιμα και φάρμακα, που είναι ήδη γενναιοδωρία για ένα μικρό νησί με 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι τόσο δύσκολο δίλημμα: ανθρωπιά ή βιωσιμότητα;

Ο Desparatebeep είναι απογοητευμένος από τους πολιτικούς, που έδιωξαν τους πρόσφυγες:

Perhaps the politicians are seeing something that I don’t see here but who we show compassion to seem grossly wrong. When Westerners who have been screwed out of their homes decide to turn on the bankers who screwed them, we rush to show compassion to the bankers. When people flee being imminent slaughter, we decide that they’re not worthy of our compassion. Not sure where the logic in that comes from.

Ίσως οι πολιτικοί να βλέπουν κάτι που δεν βλέπω εδώ, αλλά το πού δείχνουμε συμπόνια φαίνεται πολύ λάθος. Όταν οι Δυτικοί, που έχουν χάσει τα σπίτια τους, αποφασίσουν να στραφούν ενάντια στους τραπεζίτες που τους έβγαλαν, σπεύδουμε να δείξουμε συμπόνια στους τραπεζίτες. Όταν οι άνθρωποι φεύγουν από επικείμενη σφαγή, αποφασίζουμε ότι δεν αξίζουν τη συμπόνια μας. Δεν είμαι σίγουρος από πού προέρχεται η λογική.

Χρήστης του Twitter από τη Σιγκαπούρη είναι επίσης θλιμμένος από την απόφαση της κυβέρνησης:

@chotemiya3 If the reports of Singapore turning away the ship carrying Rohingya refugees are true, then i am truly ashamed to call myself a Singaporean.

Αν οι αναφορές ότι η Σιγκαπούρη δε δέχτηκε το πλοίο με τους Ροχίνγκια πρόσφυγες είναι αληθείς, τότε πραγματικά ντρέπομαι να αποκαλούμαι πολίτης της Σιγκαπούρης.

Οι Ροχίνγκια είναι μια εθνοτική ομάδα, που αγωνίζεται για αναγνώριση στη Μιανμάρ. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Μιανμάρ εξακολουθεί να αρνείται να παραχωρήσει δικαιώματα υπηκοότητας στους κατοίκους Ροχίνγκια. Τοπικές συγκρούσεις ξέσπασαν φέτος με τη συμμετοχή χωρικών Ρακάιν και Ροχίνγκια στη Δυτική Μιανμάρ. Η κυβέρνηση αρνήθηκε ότι οι Ροχίνγκια είναι θύματα γενοκτονίας και θρησκευτικών διώξεων.

Ευτυχώς, η Μαλαισία συμφώνησε να δώσει καταφύγιο στους 40 πρόσφυγες Ροχίνγκια.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.