Το 1/3 των παιδιών παγκοσμίως δεν έχει πιστοποιητικό γέννησης

Photo via BRAVO!

Εικόνα από το πρόγραμμα BRAVO!

Από τα 150 εκατομμύρια παιδιά που γεννιούνται ετησίως, τα 51 εκατομμύρια – περισσότερα δηλαδή από το 1/3 – δεν καταχωρούνται στο ληξιαρχείο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα στα τέσσερα παιδιά έχει πιθανότητες λιγότερες από 50% να καταχωρηθεί. Χωρίς πιστοποιητικό γέννησης, τα παιδιά συχνά έχουν πρόβλημα στο να εγγραφούν στο σχολείο, στη λήψη επαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ είναι πιο πιθανό να γίνουν παιδιά-στρατιώτες ή να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως εργάτες.

Η Κοινότητα του St. Giles (Comunità di Sant'Egidio στα ιταλικά), όμως, μια καθολική ένωση εξωεκκλησιαστικών ατόμων που βοηθάει τους φτωχούς, προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Η Κοινότητα έχει ξεκινήσει ενα πρόγραμμα με το όνομα BRAVO!, που σημαίνει “Καταχώρηση Γέννησης για Όλους Ενάντια στην Αφάνεια” (Birth Registration for All Versus Oblivion [en]) για να πιέσει για μεγαλύτερα ποσοστά καταχώρησης γεννήσεων σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Αυτή είναι μια από τις πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος DREAM [en] για τον αγώνα κατά του AIDS, στο οποίο αναφέρθηκε το Global Voices τον Αύγουστο του 2013. 

Το Global Voices πρόσφατα μίλησε με την Evelina Martelli, τη διαχειρίστρια του BRAVO!, για το πρόγραμμα, για το πού εφαρμόζεται και γιατί σημαίνει τόσα πολλά το πιστοποιητικό γέννησης.

Global Voices (GV): Τι είναι το πρόγραμμα BRAVO και πώς προέκυψε;

Evelina Martelli (EM): Il Programma BRAVO! è nato dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio per proteggere la vita dei bambini e garantire i loro diritti. In molti paesi africani e asiatici i membri della Comunità si sono accorti che i bambini che aiutano spesso non hanno nemmeno il certificato di nascita, e subiscono per questo pesanti conseguenze, tra cui quelle di non potersi iscrivere a scuola e di non ricevere cure mediche adeguate. In situazioni di conflitto, abbiamo visto che proprio i bambini senza certificato di nascita erano più esposti a essere arruolati come bambini soldato;  spesso questi bambini sono utilizzati per i lavori in miniera e nelle piantagioni perché i datori di lavoro non possono essere condannati per sfruttamento del lavoro minorile in quanto non è possibile dimostrare l'età dei bambini.

BRAVO!, acronimo di Birth Registration For All Versus Oblivion, è il programma a cui la Comunità di Sant'Egidio ha dato vita per garantire la registrazione allo stato civile di tutti i bambini. BRAVO! promuove e incoraggia la registrazione dei bambini al momento della nascita e risolve la mancata registrazione attraverso procedure di iscrizione tardiva. Sensibilizza genitori e figli sull'importanza del certificato di nascita e spiega le procedure necessarie a registrare gratuitamente le nascite. Promuove il miglioramento del servizio di registrazione formando gli ufficiali di stato civile, migliorando le loro condizioni di lavoro, creando nuovi uffici più vicini ai luoghi in cui le persone vivono. Contribuisce a rimuovere una causa importante del traffico umano, della schiavitù e dello sfruttamento minorile.

Evelina Martelli (EM): Το πρόγραμμα BRAVO! είναι εμπνευσμένο από αυτά που βίωσε η Κοινότητα Sant'Egidio στην προσπάθειά της να προστατέψει τις ζωές των παιδιών και να τους εγγυηθεί τα δικαιώματά τους. Σε πολλές αφρικανικές και ασιατικές χώρες, μέλη της Κοινότητας παρατήρησαν ότι τα παιδιά στα οποία πρόσφεραν βοήθεια συχνά δεν είχαν πιστοποιητικό γέννησης και, εξαιτίας αυτού, υφίσταντο σοβαρές συνέπειες, όπως το ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σχολείο και να λαμβάνουν επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε περιπτώσεις συρράξεων, παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά χωρίς πιστοποιητικό γέννησης ήταν πιο πιθανό να επιστρατευθούν ως παιδιά-στρατιώτες. Συχνά αυτά τα παιδιά δουλεύουν σε ορυχεία και φυτείες, επειδή οι εργοδότες τους δεν μπορούν να καταδικαστούν με την κατηγορία ότι εκμεταλλεύονται παιδιά, αφού δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί η ηλικία του παιδιού.

Το BRAVO!, που σημαίνει “Καταχώρηση Γέννησης για Όλους Ενάντια στην Αφάνεια”, είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η Κοινότητα του Sant'Egidio για να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά είναι καταχωρημένα. Το BRAVO! προωθεί και ενθαρρύνει την καταχώρηση των παιδιών τη στιγμή της γέννησης και επιλύει το πρόβλημα των μη καταχωρημένων παιδιών εξαιτίας των αργών διαδικασιών εγγραφής. Γνωστοποιεί σε γονείς και παιδιά τη σημασία του πιστοποιητικού γέννησης και εξηγεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να καταχωρηθούν τα παιδιά δωρεάν. Το πρόγραμμα επίσης προωθεί τη βελτίωση των υπηρεσιών καταχώρησης, εκπαιδεύοντας τους υπεύθυνους της υπηρεσίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας τους και δημιουργώντας γραφεία πιο κοντά στον τόπο κατοικίας των ανθρώπων. Αυτό συμβάλλει στην εξάλειψη μιας βασικής αιτίας εμπορίας ανθρώπων, δουλείας και παιδικής εργασίας.

GV: Γιατί είναι τόσο σημαντική η καταχώριση των παιδιών για το μέλλον τους;

La registrazione delle nascite è il riconoscimento ufficiale dell'esistenza di una persona. È un diritto umano fondamentale ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia.

I bambini non registrati allo stato civile non possono usufruire della protezione giuridica, sociale ed economica di uno Stato né accedere ai suoi servizi. Non possono, ad esempio, usufruire di prestazioni sanitarie, né frequentare la scuola, né conseguire un titolo di studio.

Privi di un'identità legale sono più facilmente esposti agli abusi o allo sfruttamento, alla schiavitù, al traffico di esseri umani, alla prostituzione, al lavoro forzato o all’arruolamento come bambini soldato. Se hanno commesso un reato, vengono trattati come adulti e non godono delle protezioni assicurate ai minori, come quella di stare in celle separate dai maggiorenni.

Grazie al certificato di nascita, da grandi potranno partecipare alla vita democratica del loro paese, eleggere ed essere eletti, potranno godere dei diritti di nazionalità, potranno viaggiare, essere assunti con un regolare contratto di lavoro, ereditare o avere titoli di proprietà ed essere parte attiva della società civile del proprio paese, contribuendo al suo sviluppo.

La registrazione allo stato civile riveste un’importanza fondamentale anche per gli Stati. Essa è infatti la principale fonte per l’elaborazione delle statistiche demografiche, che forniscono i dati necessari alle valutazioni sanitarie e di sviluppo umano, tra cui molti degli indicatori degli Obiettivi del Millennio (MDG).

EM: Η καταχώριση της γέννησης είναι η επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης ενός ατόμου. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.

Τα παιδιά που δεν είναι καταχωρημένα δεν δικαιούνται νομικής, κοινωνικής και οικονομικής προστασίας από το κράτος, ούτε έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας ή να παρακολουθούν το σχολείο ή να έχουν κάποιον τίτλο.

Χωρίς μια νόμιμη ταυτότητα, το πιο πιθανό είναι να εκτεθούν σε κακομεταχείριση μέσα από εκμετάλλευση, δουλεία, εμπορία ανθρώπων, πορνεία, εξαναγκασμένη εργασία ή επιστράτευση ως παιδιά-στρατιώτες. Αν διαπράξουν κάποιο έγκλημα, αντιμετωπίζονται ως ενήλικες και δεν τους προσφέρεται η ίδια μεταχείριση με άλλα παιδιά, όπως, για παράδειγμα, το να είναι σε ξεχωριστά κελιά από τους ενήλικες.

Χάρη στο πιστοποητικό γέννησης, ως ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της χώρας τους, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές. Θα έχουν όλα τα δικαιώματα ενός πραγματικού πολίτη, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να προσλαμβάνονται με ένα κανονικό συμβόλαιο, να κληρονομούν, να είναι κάτοχοι περιουσίας και να είναι δραστήρια μέλη της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα τους, συμβάλλοντας στη βελτίωσή της.

Η καταχώρηση των γεννήσεων είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας και για τη χώρα. Για την ακρίβεια, είναι η κύρια πηγή για την παράθεση στατιστικών του πληθυσμού, τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις εκτιμήσεις υγείας και ανθρώπινης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους Αναπτυξιακούς Στόχους Χιλιετίας (ΑΣΧ).

GV: Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται το πρόγραμμα και γιατί; 

EM: Il programma è attivo in tutti i paesi in cui sono presenti volontari della Comunità di Sant'Egidio: circa 40 paesi tra Africa subsahariana, Asia e America Latina. I membri della Comunità spiegano alle famiglie che aiutano con i diversi servizi (scuole della pace, programma DREAM per la cura dell'AIDS, mense per bambini malnutriti, sostegno e aiuto alimentare per i bambini di strada, aiuto ai lebbrosi e alle loro famiglie) l'importanza della registrazione delle nascite e spesso le assistono nelle procedure per la registrazione. Organizzano feste nei quartieri poveri e nei villaggi per spiegare a genitori e figli l'importanza della registrazione e le procedure per effettuarla. Promuovono campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole primarie, con gli ospedali e le materni

In alcuni paesi africani, il Programma BRAVO! collabora con le autorità dello Stato per promuovere la registrazione dell'intera popolazione. Di concerto con le autorità competenti, elabora la strategia per  garantire la registrazione di tutta la popolazione che ancora non possiede il certificato di nascita e contestualmente migliorare le infrastrutture dello stato civile per garantire che in futuro tutti i nuovi nati vengano registrati immediatamente dopo la nascita.

In Burkina Faso, la campagna promossa dal programma BRAVO! ha permesso la registrazione di 3,5 milioni di persone (quasi un quarto della popolazione) e oggi BRAVO! è impegnato nella stabilizzazione del sistema, attraverso la formazione di personale, il sostegno agli uffici comunali di registrazione, le campagne di sensibilizzazione in tutto il paese.

In Mozambico, BAVO! sta promuovendo la registrazione della popolazione della provincia di Nampula che, con i suoi 4,2 milioni di abitanti, è la più popolosa del paese e sta formando il personale dell'intera provincia. Due nuovi centri di registrazione sono già stati costruiti in aree rurali e altri centri saranno presto inaugurati. Sarà così più facile registrare le nascite dei bambini alla nascita, usufruendo della gratuità.

EM: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν εθελοντές της Κοινότητας Sant'Egidio, σε περίπου δηλαδή 40 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Τα μέλη της Κοινότητας εξηγούν τη σημασία της καταχώρησης της γέννησης στις οικογένειες που βοηθούν μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται (ειρηνικά σχολεία, το πρόγραμμα DREAM για την αντιμετώπιση του AIDS, καντίνες για υποσιτισμένα παιδιά, βοήθεια σίτισης και υποστήριξη σε παιδιά του δρόμου, βοήθεια στους λεπρούς και τις οικογένειές τους) και συχνά τους βοηθάνε με τη διαδικασία της καταχώρησης. Οργανώνουν εκδηλώσεις σε φτωχές συνοικίες και σε χωριά για να εξηγήσουν σε γονείς και παιδιά τη σημασία της καταχώρησης στο ληξιαρχείο και τις απαραίτητες διαδικασίες. Προωθούν την ενημέρωση μέσα από εκστρατείες σε δημοτικά σχολεία, νοσοκομεία και μαιευτήρια.

Σε μερικές αφρικανικές χώρες το πρόγραμμα BRAVO! συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να προωθήσει την καταχώρηση όλου του πληθυσμού. Μαζί με τις αρμόδιες αρχές, αναπτύσσουν μια στρατηγική για να εξασφαλίσουν την καταχώρηση όλων όσοι δεν έχουν ακόμα πιστοποιητικό γέννησης και για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες καταχώρησης, έτσι ώστε στο μέλλον όλα τα νεογέννητα να καταχωρούνται αμέσως μετά τη γέννησή τους.

Στην Μπουρκίνα Φάσο, η εκστρατεία του προγράμματος BRAVO! επέφερε την καταχώρηση περίπου 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων (περίπου του 1/4 του πληθυσμού) και σήμερα το BRAVO! ασχολείται ενεργά με την εγκαθίδρυση ενός συστήματος εκπαιδεύοντας προσωπικό, στηρίζοντας τις τοπικές υπηρεσίες καταχώρησης και οργανώνοντας εκστρατείες ενημέρωσης σε όλη τη χώρα.

Στη Μοζαμβίκη, το BRAVO! προωθεί την καταχώρηση του πληθυσμού στην επαρχία Nampula, η οποία, με τους 4,2 εκατομμύρια κατοίκους της, είναι η επαρχία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα, και εκπαιδεύει προσωπικό στην περιοχή. Δύο νέα κέντρα καταχώρησης έχουν ήδη ανοικοδομηθεί σε αγροτικές περιοχές και σύντομα θα ανοίξουν και άλλα κέντρα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολο να καταχωρούνται τα παιδιά με τη γέννησή τους, επωφελούμενα του πλεονεκτήματος ότι η καταχώρηση γίνεται δωρεάν.

Photo via BRAVO!

Εικόνα από το BRAVO!

EM: Le difficoltà sono soprattutto legate all'enorme diffusione del fenomeno della mancata registrazione. Su 150 milioni di bambini che nascono ogni anno, 51 milioni, più di un terzo del totale, non vengono registrati alla nascita. Fra i paesi in via di sviluppo, uno su quattro presenta un tasso di registrazione delle nascite inferiore al 50 per cento.

In Africa subsahariana si segnalano i tassi di registrazione delle nascite più bassi del mondo che vanno dal 55% al 67% di non registrati. In pratica si stima che due bambini su tre non siano registrati alla nascita.

È necessario che gli Stati investano risorse per garantire a tutti i cittadini la fruibilità dei sistemi di stato civile, ma è ancora più essenziale far comprendere l'importanza della registrazione per garantire i diritti umani, per promuovere il senso di cittadinanza e di partecipazione, perché gli individui si riconoscano non solo nell'identità familiare o clanica, ma anche nella più vasta comunità nazionale e si sentano cittadini partecipi di un destino comune.

EM: Οι δυσκολίες σχετίζονται με το γεγονός ότι το φαινόμενο της μη καταχώρησης είναι ευρέως διαδεδομένο. Από τα 150 εκατομμύρια παιδιά που γεννιούνται ετησίως, τα 51 εκατομμύρια, περισσότερο από το 1/3, δεν καταχωρούνται μετά τη γέννησή τους. Σε αναπτυσσόμενες χώρες, ένα στα τέσσερα παιδιά έχει πιθανότητες λιγότερες από 50 τοις εκατό να εγγραφεί στο ληξιαρχείο.

Στην υποσαχάρια Αφρική, τα ποσοστά καταχώρησης των γεννήσεων είναι τα χαμηλότερα στον κόσμο, με το 55-67% των συνολικών γεννήσεων να μην καταχωρούνται. Βασικά, υπολογίζεται ότι δύο στα τρία παιδιά δεν καταχωρούνται μετά τη γέννησή τους.

Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις να επενδύσουν σ’ αυτό το πεδίο προκειμένου να εγγυηθούν τη χρήση των συστημάτων καταχώρησης σε όλους τους πολίτες, αλλά είναι επίσης ουσιώδες οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της καταχώρησης για να εξασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να προωθήσουν την ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή, ώστε τα άτομα να μην νιώθουν ότι ανήκουν απλώς σε μια οικογένεια ή σε μια ομάδα, αλλά και σε μια ευρύτερη εθνική κοινότητα και να αποκτήσουν την αίσθηση ότι είναι πολίτες που μοιράζονται μια κοινή μοίρα.

GV: Με ποιο τρόπο επηρεάζει το πρόγραμμα η κρίση σε πολλές δυτικές χώρες; 

EM: La crisi economica incide molto pesantemente sugli aiuti internazionali e trovare fonti di finanziamento è sempre più complicato. Un punto di forza del programma è il fatto che la sostenibilità è assicurata poiché, dopo la fase iniziale di adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione, sono gli Stati a sostenere gli oneri di spesa del sistema di registrazione. Inoltre, negli ultimi anni, nella comunità internazionale è cresciuta la consapevolezza dell'importanza dello stato civile come base della democrazia e come strumento per la pianificazione e la misurazione dei progressi in campo sanitario, sociale ed economico. Il Programma BRAVO! ha potuto beneficiare del sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia e del Ministero degli Affari Esteri della Germania. I finanziamenti più significativi sono giunti però da sostenitori privati in Europa, da alcuni comuni italiani e da Kindermissionswerk, opera per l'infanzia della Chiesa Cattolica tedesca.

EM: Η οικονομική κρίση έχει τεράστιες συνέπειες στη διεθνή βοήθεια και η εξασφάλιση χρηματοδότησης γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη. Ένα από τα δυνατά σημεία του προγράμματος είναι ότι είναι βιώσιμο, επειδή, μετά την αρχική φάση προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του πληθυσμού, η κυβέρνηση αναλαμβάνει το βάρος των εξόδων του συστήματος καταχώρισης.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η διεθνής κοινότητα ενημερώνεται όλο και πιο πολύ για την ανάγκη της καταχώρησης ως βάση της δημοκρατίας και ως εργαλείο σχεδιασμού και εκτίμησης της υγείας και της κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Το πρόγραμμα BRAVO! επωφελήθηκε από τη στήριξη του Ιταλού πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Η πιο σημαντική χρηματοδότηση, ωστόσο, προήλθε από ιδιώτες υποστηρικτές από την Ευρώπη, κάποιες ιταλικές δημοτικές αρχές και αποστολές για παιδιά, τις δωρεές για παιδιά της Γερμανικής Καθολικής Εκκλησίας.

GV: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε για τους αναγνώστες μας;

EM: In questi anni, grazie a BRAVO!, abbiamo visto molti bambini ricominciare a studiare e molte famiglie sperimentare nuove opportunità. Madri che grazie al certificato di nascita hanno ottenuto la licenza di commercio, padri che hanno preso la patente. È molto bello vedere i primi frutti di questo lavoro e sapere che abbiamo contribuito a proteggere la vita di tanti bambini, molti dei quali forse non conosceremo mai di persona. È una protezione che li accompagnerà per tutta la vita.

EM: Τα τελευταία χρόνια, χάρη στο πρόγραμμα BRAVO!, έχουμε δει πολλά παιδιά να πηγαίνουν ξανά στο σχολείο και πολλές οικογένειες να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες. Μητέρες που, χάρη στο δικό τους πιστοποιητικό γέννησης, έχουν πάρει άδεια να πραγματοποιούν εμπορικές δραστηριότητες, πατέρες που έχουν τη δική τους άδεια αδήγησης. Είναι σπουδαίο να βλέπεις τους πρώτους καρπούς αυτής της δουλειάς και να ξέρεις ότι βοήθησες να προστατευτεί η ζωή τόσων παιδιών, πολλών εκ των οποίων δεν θα γνωρίσεις ποτέ προσωπικά. Είναι μια μορφή προστασίας που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.